Noordenveld - Tot 1 januari 2019 is het gelegenheid geven tot uitoefening van sport (bijvoorbeeld exploiteren van sportaccommodaties en zwembaden) in de btw-belaste sfeer nog zeer gunstig. Over de inkomsten hoeft het lage btw-tarief van 6% afgedragen te worden aan het rijk. Daar tegenover staat dat alle btw (veelal 21%) op de kosten in aftrek kan worden gebracht. De btw-belaste exploitatie is dus voordeliger dan de toepassing van een btw-vrijstelling.

Met ingang van 2019 vervalt deze regeling omdat de Nederlandse wet in lijn wordt gebracht met het EU-recht. Nederland kent nu alleen een btw-vrijstelling voor sportprestaties aan leden, maar vanaf 1 januari 2019 wordt de exploitatie btw-vrij voor alle exploitaties tenzij deze winstbeogend is. Dit betekent dat vanaf 2019 gemeenten geen 6% btw meer hoeven af te dragen over de inkomsten van het gebruik van sportaccommodaties (bijvoorbeeld verhuur gymnastieklokaal aan een sportvereniging of een kaartje voor het zwembad). De sporttarieven kunnen naar beneden bijgesteld worden, zonder dat dit effect heeft op de netto-opbrengst.

Voor de stichtingen die de zwembaden in Norg, Peize en Veenhuizen exploiteren en
amateursportverenigingen die btw-plichtig zijn houdt de btw-wijziging in dat hun exploitatie substantieel duurder kan worden. Een deel van het nadeel wordt opgevangen met een subsidieregeling die, onder strakke voorwaarden, een tegemoetkoming biedt voor de kosten van nieuwbouw/verbouw/onderhoud en spelmaterialen. Voor exploitatiekosten als energie, schoonmaak, inhuur medewerkers wordt geen tegemoetkoming verleend en het saldoresultaat is dan ook over de jaren heen vrijwel altijd nadelig.

Voor amateursportorganisaties die nu niet btw-plichtig zijn is de btw-wijziging voordelig. De in het leven geroepen subsidieregeling geldt immers ook voor hen, zonder dat zij nadelig geraakt worden door de btw-wijziging.

Amateursportorganisaties
Vanaf 1 januari 2019 kunnen amateursportorganisaties een beroep doen op de 'subsidieregeling voor de aanschaf en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen'. Vanaf 2 januari 2019 kan een organisatie subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten, tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar. Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. Voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsinvesteringen kan een aantrekkelijke bonus van 15% worden aangevraagd.
Amateursportorganisaties hebben wij geadviseerd meteen op of zo snel mogelijk na 2 januari aanvragen in te dienen, omdat de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en (in 2019) een bedrag van € 87 miljoen subsidie beschikbaar is. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.
Er kan meerdere keren een aanvraag worden ingediend.

Gemeenten kunnen van 15 oktober tot 1 mei 2019 een specifieke uitkering sport (spuk) aanvragen. Met behulp van een inventarisatie uit de begroting 2019 worden alle btw-belaste uitgaven die te maken hebben met het faciliteren van sportuitoefening in beeld gebracht. Te denken valt aan de exploitatiekosten van sportcentrum De Hullen, maar ook aan de uitgaven die horen bij de buurtsportcoaches.