Stichting Woonborg is een lening met de BNG overeengekomen per 14 december 2018.

De hoofdsom van de lening bedraagt € 2.000.000, de looptijd is 28 jaar en het overeengekomen rentepercentage is 1,88%.

Doelstelling/probleemstelling
De lening dient ter financiering van de investeringsactiviteiten van Stichting Woonborg in nieuwbouw en duurzaamheidsopgave. Omdat een groot deel van deze investeringsactiviteiten plaatsvinden in de gemeente Noordenveld, verzoekt Stichting Woonborg gemeente Noordenveld een achtervangbesluit te nemen voor deze nieuwe lening.

Keuzes/oplossingen
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borgt alleen leningen wanneer de leningovereenkomst een gemeente vermeldt als achtervanggemeente. De corporatie bepaalt per leningovereenkomst welke gemeente het betreft. De achtervang van het Rijk (50%) en de gemeenten (50%) is het sluitstuk van de zekerheidsstructuur binnen het borgstelsel. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren. WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Aileen als WSW deze betaalverplichting niet uit de avenge buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grand van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken. WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.