Peize - Eind 2011 / begin 2012 is in onderling overleg tussen KPN, VV Peize en de gemeente een locatie gevonden voor het plaatsen van een antennemast ten behoeve van de (betere) dekking voor telecommunicatie.

De locatie bevindt zich in een groenstrook langs de zuidzijde van het oostelijke voetbalveld van VV Peize. De locatie is bereikbaar via de "randen" van de voetbalvelden. Nadat de locatie was gevonden heeft KPN de benodigde voorbereidingen getroffen om de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke "toestemming" te (kunnen) krijgen voor het plaatsen van de antennemast.

Opstalovereenkomst
Naast het verkrijgen van de benodigde publiekrechtelijke vergunning(en) voor het kunnen plaatsen van de antennemast heeft KPN destijds ook een conceptopstalovereenkomst opgesteld om de benodigde privaatrechtelijke toestemming van de gemeente, als eigenaar van de ondergrond, te kunnen verkrijgen. In verband met de hiervoor genoemde bezwaar- en beroepsprocedure is het afronden van de privaatrechtelijke toestemming "stilgelegd". Aangezien de KPN nu wil overgaan tot het feitelijk plaatsen van de antennemast kan nu ook dit onderdeel van de zaak afgehandeld worden.

In de thans opgestelde conceptopstalovereenkomst, die op geringe punten is aangepast ten opzichte van de conceptversie uit 2012, zijn de gebruikelijke voorwaarden voor een opstalrecht opgenomen. Naast de gebruikelijke voorwaarden zijn ook meer specifieke locatiegebonden voorwaarden opgenomen. Deze zijn in lijn met de specifieke voorwaarden zoals die ook geregeld zijn voor de antennemast die geplaatst is op het voetbalcomplex van VV Roden. Het gaat dan om voorwaarden zoals de vergoeding met indexatie, de (wijze van de) toegankelijkheid, het aanbrengen van een ballenvanger over de plaats van de technische installaties en dergelijke.
De toepasselijke jaarlijkse vergoeding bedraagt E 4.000,00, welke driejaarlijks verhoogd wordt overeenkomstig de opgenomen indexatie(methode). De opstalovereenkomst wordt aangegaan voor een looptijd van 15 jaar.

Delen van de vergoeding met VV Peize
Overeenkomstig de "deal" zoals die met VV Roden is gemaakt voor het plaatsen van de antennemast op het voetbalcomplex in Roden is in 2012 met VV Peize afgesproken dat zij de helft van de jaarlijkse vergoeding voor het opstalrecht zullen ontvangen.

Communicatie
Gelet op het feit dat er tussen nu en het moment van het verlenen van de omgevingsvergunning (en de onherroepelijkheid daarvan) enkele jaren zijn verstreken lijkt het gepast om over het voornemen van KPN actief te communiceren met de bevolking via de gebruikelijke communicatiekanalen en daarnaast de omwonenden hierover per brief te informeren.