Roden - Een groep prominente geschiedenisdocenten bezocht op uitnodiging van Cees van der Kooij Roden voor een hommage aan Hindericus Scheepstra. Na een lunch bij
Brink 15 stond een fotoshoot bij het beeld van Ot en Sien op het programma,
waarna het gezelschap zich begaf naar de Scheepstraschool. Alie Folkerts leidde
de groep rond door de school en de tuin achter de school en legde in het
Scheepstra-kabinet uit hoe de collectie tot stand gekomen was.

De speciale Scheepstra-tentoonstelling werd bekeken, waarna de groep zich
nestelde in de schoolbankjes voor de documentaire over Scheepstra. Na afloop
hiervan stelde Cees zich op achter het spreekgestoelte. Hij vroeg de aanwezigen in
gedachten mee te gaan naar de personeelsvergadering van de Rijkskweekschool in
Groningen in december 1899. Het enige agendapunt is het opstellen van het
Programma van het Onderwijs, te geven aan de Rijkskweekschool voor
Onderwijzers te Groningen voor de cursus 1900-1901 ten behoeve en ter
goedkeuring van het ministerie van Onderwijs. Daarvoor werd het programma van
1899 -1900 gebruikt om in rood de wijzigingen voor het volgend onderwijsjaar
vast te leggen. Voorzitter van de vergadering is directeur Leopold, de wijzigingen
worden genoteerd door secretaris Scheepstra.

De formatie is onveranderd: alle onderwijzers blijven volgend jaar in functie,
waaronder Scheepstra voor de vakken paedagogiek en Nederlandsche taal. Er
wordt voor enkele vakken de lesurentabel aangepast. In het eerste jaar gaat het in
totaal om 33 uur per week, in het tweede jaar én het derde jaar om 35 uur en in
het vierde jaar om 36 uur per week.
Na de vaststelling van de uren volgt de omschrijving van de inhoud van de vakken.
Er is geen paedagogiek in het eerste jaar, maar in de latere studiejaren moet
onderwijzer Scheepstra bij paedagogiek aan de orde stellen: Bestrijding van
verschillende ondeugden, In het bijzonder wordt gewezen op de nadeelige
gevolgen van het misbruik van sterken drank, nadeelig zowel voor het individu als
voor de samenleving.

Als zo de omschrijvingen voor alle vakken aan de orde zijn geweest volgt de Lijst
der te gebruiken boeken en leermiddelen. Voor paedagogiek staat op de lijst
Scheepstra’s boek over de geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Het

Scheepstra-kabinet bezit een exemplaar van dit boek, dat jarenlang in Groningen
gebruikt werd.
Op 18 december 1899 zetten directeur Leopold en secretaris Scheepstra hun
handtekening onder het Programma voor 1900-1901. Dat werd opgestuurd naar
het ministerie van Onderwijs en werd bij ministeriële missive goedgekeurd op 8
maart 1890.

Het Programma met alle omschrijvingen en handtekeningen werd aangeboden
aan Alie Folkerts voor het Scheepstra-kabinet, die blij verrast het exemplaar in
ontvangst nam. Daarna moest natuurlijk nog even geoefend worden in het
schrijven met de kroontjespen. Na afloop werd de hommage afgesloten bij het
beeld van Scheepstra op de Brink.