Roderwolde - Een bewoonster van Sandebuur te Roderwolde stuurt vanaf 2014 jaarlijks een klacht inzake de stofoverlast die zij ondervindt van de onverharde weg welke naast haar woning is gelegen. In samenspraak met haar buren heeft mevrouw op 21 maart 2018 een voorstel voor een gedeeltelijke verharding aan wethouder Kosters overhandigd.

Het voorstel houdt in dat mevrouw graag drempels en lokale verharding ziet aangebracht op de Sandebuur ten einde stofoverlast en hardrijdend sluipverkeer tegen te gaan en tevens schade door zwaar verkeer te voorkomen.

Er wordt door de gemeente veel belang gehecht aan het behoud van de natuurkundige waarden als benoemd in het bestemmingsplan, omdat het gebied gelegen is in het Natura 2000-gebied "Leekstermeergebied" en het grenst aan de Ecologische Hoofdstructuur. Uit de door de gemeente gehouden verkeerstelling is gebleken dat de intensiteit erg laag is, zoals te verwachten bij een dergelijk route. Verkeerskundig is er geen enkele noodzaak tot aanpassingen: de snelheid is
veilig laag en intensiteiten zijn niet hoog voor een erftoegangsweg. De weg is al zeer geruime tijd onverhard dan wel half verhard. Jurisprudentie impliceert dat mevrouw, door te kiezen voor het wonen aan een dergelijke weg, de inherente minpunten ten opzichte van een klinkerweg of een geasfalteerde weg voor lief heeft te nemen. Dat het zware landbouwverkeer schade veroorzaakt aan de gebouwen zoals mevrouw aangeeft is de gemeente echter niets bekend.