Roden - Voor 2019 vraagt museum Kinderwereld een subsidiebedrag van 61.000 Dit is iets meer dan het niveau van 2018 en voorgaande jaren. De subsidie in 2018 is 59.350.

Er ligt een koppeling tussen handhaving van het subsidieniveau en de vaststelling van de visie op het Brinkgebied. Met deze koppeling is een oude bezuiniging van 12.500 euro in de ijskast gelegd. De onderbouwing hiervoor was dat er opnieuw naar het niveau van subsidie voor Kinderwereld gekeken kan worden wanneer plannen rondom de centrumontwikkeling er liggen. In afwachting daarvan is er besloten de bezuiniging vooralsnog niet door te voeren. De raad heeft het voorstel overgenomen. Inmiddels is het plan rondom de centrumontwikkeling er. Er wordt tevens gewerkt aan de uitvoering ervan.

Met betrekking tot het Brinkgebied wordt aangegeven dat dit gebied een belangrijke toegang is tot cultuur, recreatie, verpozing en groen. De opgave aan de Brink staat in het teken van het verbinden van cultuur, recreatie en groen door ruimtelijke, fysieke aanpassingen die het groene en historische karakter, de sfeer en de dynamiek van beleving en verpozing herstellen en verbeteren. De Brink is een
landingsplaats voor cultuur en recreatief bezoek. Het ligt derhalve niet voor de hand om nu de bezuiniging van 12.500 door te voeren. Voorgesteld wordt om definitief van deze bezuiniging af te zien en Museum Kinderwereld in ieder geval in staat te stellen haar activiteiten op het huidige niveau te handhaven. Begrotingstechnisch heeft dit geen consequenties;
de bezuiniging is niet doorgevoerd in de gemeentebegroting.

Voorgesteld wordt om de subsidie voor kinderwereld in 2018 te handhaven en te indexeren (1,5%). Het subsidiebedrag in 2019 wordt dan 60.240.

Toelichting jaarcijfers 2017
Het museum heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug met telkens tekorten op de exploitatie. In 2015 heeft het museum structurele maatregelen genomen door de uren van de directeur / bestuurder terug te brengen. Er is nu al enkele jaren een stabiel gezond financieel beeld. Er wordt weer substantieel toegevoegd aan reserves! voorzieningen in 2017.

De jaarcijfers geven weinig reden tot commentaar. De inkomsten zijn begroot op basis van de resultaten van de afgelopen jaren en zijn dus realistisch geraamd. Er wordt afgesloten met een klein positief saldo van 867 na toevoeging van 20.000 aan de reserves gecombineerd met het kwijtschelden van een lening van de stichting vrienden van Museum Kinderwereld van 13.500 euro.
Het lopende jaar 2018 loopt in de pas met de begroting 2018.

De begroting 2019 is wederom aan de kostenkant conservatief geraamd, naar zeggen van het museum. De baten in 2019 zijn geraamd op 175.200 en de lasten op 174.950. Het resultaat is dan berekend op 250.

De grootste kostenpost van het museum is de post personeelskosten. Er is een voorziening collectiebeheer ingericht en deze voorziening kan in brede zin worden gebruikt, ook voor het oplossen van (incidentele) personele knelpunten.

Museum Kinderwereld heeft sinds 2016 een conservator in dienst (24 uur per week), deze is afkomstig uit het speelgoedmuseum te Deventer. De salarislasten van deze medewerker werden in 2016 volledig vergoed door de gemeente Deventer als gevolg van een bezuiniging op het speelgoedmuseum aldaar (frictiekosten). In 2017 werd haar salaris nog voor de helft vergoed. In 2018 valt de vergoeding van de
gemeente Deventer geheel weg en heeft Kinderwereld de voorziening collectiebeheer aangesproken om het salaris toch te kunnen betalen. De directeur is in verband hiermee ook minder gaan werken, zodat de conservator betaald kan worden.

Deze oplossing wordt ook in 2019 gekozen. Er wordt een bedrag van € 10.000 in 2019 onttrokken aan de voorziening collectie beheer. Op deze manier wordt deze voorziening dus gebruikt om schommelingen in de begroting onder meer rondom personeel op te vangen.

Door Kinderwereld is aangegeven dat de huidige directeur / bestuurder zich verder zal terugtrekken omwille van de uren van de conservator, mochten er financiële tekorten optreden.

Inhoud
Het museum is lid van de Nederlandse Museumvereniging en voert de museumjaarkaart. Daarmee voldoet ze aan de kwaliteitseisen die in het binnen- en buitenland worden gesteld aan een museum voor wat betreft het in stand houden, beheren / registreren, ontsluiten en presenteren van haar collectie.

Belangrijk is ook dat het museum zich houdt aan de Governance Code Cultuur, dat een instrument is voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.
Het museum heeft een vaste expositie en organiseert twee thematentoonstellingen per jaar, daarnaast zijn er tal van extra activiteiten rondom collectie en thematentoonstellingen. Er zijn vier professionele werknemers (1,5 fte uitgaande van een 36 urige werkweek) en 55 vrijwilligers 7.5 fte waard. In het jaar 2017 was het bezoekersaantal wat meer dan in 2016 (20.951 in totaal, stijging van 1.735).

Toekomst
Voor 2019 schetst het museum een aantal uitdagingen en bedreigingen.
Nu de centrumontwikkeling in een nieuwe en uitvoerende fase gekomen is, ligt er voor Kinderwereld een uitdaging om hierin mee te gaan. Zij blijft zelf uitgaan van haar Masterplan 3.0. Een belangrijke ontwikkeling is het samenwerkingstraject met museum Havezate Mensinge. De conservator van Kinderwereld is thans voor acht uur in dienst als directeur bij Museum Havezate Mensinge. Onderdeel van de doorontwikkeling van Mensinge is ook de samenwerking / samengaan met museum Kinderwereld.

Er is discussie geweest over de positie van de TIP die is ondergebracht in Museum Kinderwereld. Deze discussie is inmiddels van de baan, de TIP blijft in Museu Kinderwereld en er wordt weer geïnvesteerd in het trainen van vrijwilligers ten behoeve van de TIP werkzaamheden.