Noordenveld - In de zomer wordt de gemeentebegroting 2019 voorbereid. Lijst Groen Noordenveld heeft daarvoor het volgende ingebracht.

We merken sinds de verkiezingen dat veel voornemens van het college niet gerealiseerd zijn. Hoewel dit nieuwe college er qua mensen maar half voor verantwoordelijk is, zijn de collegepartijen Gemeentebelangen, PvdA, CDA en ChristenUnie hiervoor volledig verantwoordelijk. Er komen de laatste tijd veel tekortkomingen naar voren: vertragingen van plannen, vergaderstukken slecht of te
laat voorbereid, vragen die niet of erg laat beantwoord worden, enzovoort. LGN hoopt en verwacht dat er ernstig wordt nagedacht over wat er wel of niet in de rest van 2018 en in 2019 moet worden opgepakt. Teveel zaken lopen vast. Daar hebben inwoners last van en kosten lopen onnodig hoog op.

De privacy van digitale gegevens is niet op orde, ondanks een aantal waarschuwingen van LGN. Er is geen register gepubliceerd. Inwoners die willen weten wat er over hen geregistreerd is en hoe ze dat eventueel kunnen wijzigen moeten eindeloos zoeken. Nu moet het college een dure externe kracht inhuren en dreigen er hoge boetes. Grote financiële risico’s staan in de jaarstukken. Nu maar hopen dat de Autoriteit Persoonsgegevens door onvoldoende capaciteit niet aan controle toekomt, zo lijkt de houding van de gemeente.

De nieuwe bus routes en fietsrotondes zijn nog niet op orde, terwijl dat in 2018 had gemoeten. Julianaplein Roden blijft een onveilige rotonde. Eer is alleen wat lapwerk verricht. Het wachten is op de centrumvisie Roden. Overigens verdienen de nieuwe fietsrotondes extra aandacht. Wijkvereniging Hofsteden Roden heeft een aantal knelpunten bij de nieuwe rotondes verzameld. Een goede start voor het knelpuntenregister voor weginrichting en verkeersregels zoals vermeld in het akkoord “Noordenveld weet raad”.
Met de rotondes kom je bij een volgende vertraging: het wegenonderhoudsplan met een planning van de op te knappen wegen dat er eind 2017 had moeten zijn, is nog niet klaar. Noodzakelijk onderhoud blijft daardoor te lang wachten.

Vertraging geldt ook voor de ondergrondse afvalcontainers in Roden Centrum. Bij de Albertsbaan bleken ze toch niet mogelijk en nu moeten ook die wachten.
De aanpak centrum Roden loopt achter. De Albertsbaan was al 1 jaar te laat, het eerste opknappen van het centrum zoals gepland voor 2017, waarvoor bewoners en ondernemers pleiten, loopt waarschijnlijk twee tot drie jaar vertraging op. Het is afwachten of de € 400.000,00 voor eerste maatregelen beschikbaar blijft of dat het college nu bedragen misloopt.

De renovatie van de ⁠brandweergarage Norg is nog niet klaar, het nieuwe Bomenbeleid zou per 1 januari 2018 ingaan maar is nog niet klaar en komt opnieuw in de raad.

De planningen voor de moutainbikeroutes, voor landgoed Terheijl en voor snel internet in buitengebieden zijn achterhaald.

€ 8.500.000,00, dat is 10% van het geld in de begroting 2017 is niet uitgegeven en de bijbehorende plannen zijn dus niet uitgevoerd. Dat lijkt voor 2018 net zo te gaan, voor 2019 moet het college dat zien te voorkomen.

Zaken uit het akkoord “Noordenveld weet raad”, dat zijn punten uit de verkiezingsprogramma’s waarop de meeste kiezers hebben gestemd, daaraan moet het college prioriteit geven. Daarover is in grote lijnen overeenstemming. Het is tijd om keuzes maken, nu zijn er teveel plannen en is er te weinig uitvoering. Liever 10 projecten goed doen dan veel maar half. Een blik externe adviseurs open
trekken en extra personeel aannemen zijn geen opties. Wel is het goed om geld vrij te maken voor een analyse van het hoge ziekteverzuim door de nieuw te kiezen bedrijfsarts. Daarmee kan gestart worden om ziekteverzuim tegen te gaan dan wel de gevolgen ervan op te vangen.

Prioriteiten bij woningbouw op basis van behoefte in de komende jaren zijn nodig. Het college verwacht dat er in 2019 40 inwoners bijkomen en 50 woningen. Volgens de jaarstukken zijn in 2017 verkocht: 12 kavels Roderveld IV, 5 kavels Lange Streeken Peize, 14 woningen locatie oude Ronerborg Roden, totaal 31. Volgens dezelfde stukken zijn er over aan bouwkavels: 8 in Roderveld IV, 5 in Lange Streeken Peize, 3 aan de Veldkampen in Een, 2 op de Westerd Peize, 7 op het Oosterveld Norg, bijna heel Haarveld Roden en een perceel aan de Oude Velddijk Peize.

Ook lopen er projecten aan de Esweg Nieuw-Roden, Boskamp Roden, Wilhelminastraat Roden en Raadhuisstraat Roden. Die zijn goed voor veel meer dan 50 woningen. Er is dan ook voldoende bouwgrond met voldoende projecten voor de komende jaren. Het is het beste deze eerst eens af te ronden voordat er aan nieuwe wordt gewerkt. Het blijkt ook uit het feit dat in 2017 slechts 8 van de beschikbare 25
startersleningen verstrekt zijn, terwijl de eerdere 25 ook nog niet allen verleend waren.

In het kader van duurzaamheid hebben de waterhuishouding in en rond nieuwere wijken aandacht nodig. Onlangs was er weer overlast aan de Havezathenlaan in Norg. Elders in Norg in de wijk naast Oosterveld staat op zijn tijd teveel water, net als rond Lange Streeken Peize, in Alteveer, etc.

Waterschade moet voorkomen worden en als dat niet lukt in ieder geval gecompenseerd worden.
Duurzaamheid heeft gevolgen voor de gasaansluitingen. Enexis doet geen nieuwe gasaansluitingen meer, tenzij de vergunning voor een woning voor 1 juli 2018 is aangevraagd of het gebied een uitzonderingsgebied is. Dat vereist snelle actie vanwege financiële consequenties door de duurdere nieuwe installaties. Duidelijke informatie bij beschikbare of net verkochte bouwkavels is belangrijk.

De actie Zonnegemak waarmee de gemeente de mogelijkheid biedt om mee te doen met een collectieve inkoop van zonnepanelen en zonneboilers blijkt niet zo duurzaam als gehoopt.

Bedrijvenplatvorm SLIM laat weten dat milieuoverwegingen en duurzaamheid geen rol hebben gespeeld bij de aanvraag, productie, transport en installatie van de zonnepanelen. Alleen prijs, kwaliteit en ervaring. Deze inkoop moet duurzamer kunnen. Noordenveld kan voor een duurzamere inkoop meedoen via de Rijksdienst ondernemend Nederland (rvo.nl) aan pilots klimaatneutraal en circulair inkopen voor onder meer regionale overheden. Er schijnen nog enkele plekken vrij te zijn.

Het rapport van de gemeentelijke ombudscommissie over het Oosterveld van 1 juni jl. is zeer uitgebreid. In het rapport staat een veroordeling van de vele malen niet, verkeerd of te laat informeren van betrokkenen. Ook het niet correct afhandelen van klachtenprocedures is een tekortkoming van het gemeentehuis, aldus de commissie. Inwoners die het niet met het college eens zijn, horen correct, tijdig en net als iedere andere betrokkene, geïnformeerd te worden.

Als ondernemerorganisatie OCN initiatief neemt voor werkgelegenheid op bedrijventerreinen, wordt ze vergeten bij de perspresentatie. Zo moet het niet. Werkgelegenheid is een belangrijk thema dat meer aandacht verdient in de plannen voor dorpscentra en bedrijventerreinen. Dat is alleen samen met ondernemers te realiseren.

Het akkoord “Noordenveld weet raad” bevat een keuze voor echte samenwerking met inwoners en organisaties. Hun kennis, deskundigheid en inzet zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in onze dorpen.

Daarom gaat LGN ervan uit dat in de begroting 2019 een voorstel komt om voor Muziekcoöperatie Peize geld in 2019 beschikbaar te stellen en om bijdragen voor 2020 en 2021 in de meerjarenbegroting op te nemen. Ook de uitkomsten van gesprekken met diverse vrijwilligers organisaties over ondersteuningsbehoefte zijn hierbij belangrijk. Hopelijk gaat het college hiermee snel aan de slag
Dat tarieven, heffingen en belastingen met 1,5% omhoog gaan vindt LGN niet terecht. Over bevriezing van de tarieven voor sportaccommodaties is een motie op 4 juli jl helaas net verworpen.

Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en D66 waren tegen. In het algemeen is een verhoging van tarieven, heffingen en belastingen niet nodig. De begroting kan zonder verhogingen ook sluitend zijn.
Enkele jaren terug is met name de OZB door coalitiepartijen extra verhoogd met zo’n 5% wegens tekorten, nu er overschotten zijn kan verhoging achterwege blijven.
Bij de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing is zelfs voldoende reden om ze te verlagen. Uit de jaarstukken blijkt er veel minder restafval en meer kunststofafval is ingezameld. Volgens ambtelijke informatie moet de balans nog worden opgemaakt, maar het lijkt erop dat er 30% minder restafval is sinds 1-1-2017 en meer kunststof en papier apart worden ingezameld. Dat bespaart per saldo kosten en brengt meer op en dat betekent dat er geld van de afvalstoffenheffing over is. Dat kan gebruikt worden om het tarief van de afvalstoffenheffing te verlagen. En dat moet ook wat LGN betreft. Inwoners mogen het financieel merken als ze extra goed afval scheiden. Ook bij de rioolheffing is geld over dat voor tariefsverlaging gebruikt kan worden.

De hondenbelasting wordt na jarenlang aandringen vanuit LGN afgeschaft, een prima maatregel. Al eerder heeft LGN de eigen bijdragen voor dagbesteding voor mensen met een beperking aan de orde gesteld. Nu is het zo dat bij dagbesteding gericht op werk of scholing geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald en voor andere dagbesteding wel. Er is ook vrijstelling mogelijk. Dus uitzonderingen op de eigen bijdrage zijn er ook nu al. Mensen die meedraaien in de Scheepstraschool
Roden, bij voetbalverenigingen of bij een zorgboerderij, betalen nu 17,50 per vier weken. Gezien het aantal deelnemers aan dagbesteding van zo’n 170 zou vrijstelling maximaal om € 40.000,00 kunnen gaan, waarschijnlijk minder. De andere fracties vonden op 4 juli vrijstelling een sympathiek idee maar volgden zonder verdere argumenten helaas de afwijzende adviezen van ambtenaren en wethouder.

Landelijk probeert de overheid de eigen bijdragen WMO wel te beperken, zodat dit ongetwijfeld opnieuw in de raad aan de orde zal komen.

In september 2018 komen de plannen van het college voor 2019 aan de orde.
LGN zal dan nagaan wat er van onze inbreng in terugkomt.