Langelo De energiecooperatie Noordseveld heeft het initiatief ontplooid een zonnepark te realiseren nabij de gasopslaglokatie te Langelo.

De NAM heeft daartoe grond ter beschikking gesteld.
De NAM heeft de grenzen van de mijnbouwinrichting aangepast, opdat het zonnepark niet binnen de grenzen van de inrichting valt. Daarmee is de gemeente bevoegd gezag over het perceel en niet meer het ministerie van EZ.

Ten behoeve van de subsidieaanvraag is eerder al een tijdelijke vergunning aangevraagd en verleend. Het plan wordt voldoende ingepast in het landschap. Daartoe is een landschapsplan onderdeel van de aanvraag.

Procedure
Voor de definitieve vergunning is de uitgebreide procedure Wabo van toepassing. Daartoe dient vooraf het ontwerpbesluit zes weken ter inzage te worden gelegd, opdat eenieder zijn zienswijze naar voren kan brengen.
Aan de raad is een Vvgb verzocht. De raad heeft het verzoek niet aan zich getrokken. Daarmee heeft de Raad onderliggende aanvraag laten vallen onder de categorieën van gevallen waarvoor geen Vvgb is vereist.

Kosten
De legesverordening is van toepassing. Leges voor de activiteit bouwen zijn al voldaan in het kader van de tijdelijke vergunning. Deze zullen niet opnieuw in rekening worden gebracht. Er hoeft geen extra beoordeling meer plaats te vinden.
Wel zullen leges voor de uitgebreide afwijkingsprocedure in rekening worden gebracht.
Met de aanvrager is een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten.

Tijdelijke omgevingsvergunning verleend
In artikel 7.2 lid 1 onder b van de Wet milieubeheer (Wm) worden in het Besluit milieueffectrapportage activiteiten aangewezen waarvoor het bevoegd gezag op grand van artikel 7.17 of 7.19 Wm moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Daarnaast worden in het vierde lid van dit artikel de categorieën van besluiten aangewezen in het kader waarvan moet worden beoordeeld of die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

De aanleg van een zonnepark is niet goed te rangschikken onder de categorieën van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit MER. Zie hiervoor de aanmeldnotitie. Denkend in de geest van het Besluit MER, hebben wij de verzoeker verzocht toch een aanmeldnotitie op te stellen. Dit betekent vervolgens dat, aan de hand van de ingediende aanmeldnotitie beoordeeld moet worden of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Op de totstandkoming van dit besluit is paragraaf 7.6 van de Wm van toepassing.

Overwegingen
Uit de aanmeldnotie blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu worden verwacht. Daardoor is het niet noodzakelijk een milieueffectenrapport op te stellen.