Noordenveld - De gemeenten in en provincies van Groningen en Drenthe willen een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zodat alle inwoners naar hun werk kunnen gaan en/of deel kunnen nemen aan het sociale leven en voor bezoekers aan onze provincies. Daartoe hebben de gemeenten van Groningen en Drenthe zich verenigd in een samenwerkingsverband Publiek Vervoer.

Het Samenwerkingsverband is vormgegeven in de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer. Deze gemeenschappelijke regeling is een bedrijfsvoeringsorganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie betekent dat het beleid bij de gemeenten blijft liggen. Alleen de ondersteunende uitvoerende taken gaan over naar de gemeenschappelijke regeling (hierna aan te duiden als GR).

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen de gemeenteraden kennis te kunnen nemen van het jaarverslag en de jaarstukken over het voorgaande jaar. Daarnaast moet de conceptbegroting voor zienswijze voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Gezien de omvang van de GR Publiek Vervoer en de fase van opstarten waarin deze verkeert heeft de GR er voor gekozen om de kaderbrief en concept begroting in een document samen te vatten. Dit is de eerste conceptbegroting in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Veel aspecten zijn nog niet ingevuld. Er wordt nog volop gewerkt aan de implementatie van de vervoercontracten. Mede omdat Publiek Vervoer een bedrijfsvoeringsorganisatie is, is de begroting daarom summier en zowel
inhoudelijk als financieel op hoofdlijnen ingevuld.

Doelstelling/probleemstelling
Doelstelling van Publiek Vervoer is het creëren van een optimaal vervoersnetwerk. De deelnemers aan de GR laten door de bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer de volgende taken van de deelnemers uitvoeren:
• Contractmanagement van de gecontracteerde opdrachtnemers inzake vervoer in de gebieden.
• Inkoop- en aanbestedingstrajecten voor het vervoer en de bijkomende diensten en leveringen.
• Adviseren over beleidsontwikkelingen, bevorderen innovatie en advisering over
doorontwikkeling.
• Ondersteunende taken op gebied van bedrijfsvoering om bovenstaande te kunnen doen.


De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft een uitgebreid visie document in de maak waarin
doorontwikkelingsvraagstukken worden uitgewerkt. Publiek vervoer ziet drie niveaus in de vraagstukken die te maken hebben met doorontwikkeling van mobiliteitsvraagstukken rondom Publiek Vervoer. Deze wens om door te ontwikkelen komt ruimschoots aan bod in de conceptbegroting 2019.

Noordenveld is een tijd sceptisch geweest op deelname aan deze samenwerkingsorganisatie.
Alles overwegende heeft het uiteindelijk besloten om deel te nemen. Nu nog zien dat de in de basis gemaakte afspraken goed worden uitgevoerd.
De eerste signalen die we sinds 9 april 2018 (startdatum van de nieuwe contracten met de nieuwe vervoerders) van onze inwoners krijgen stemmen ons echter niet gerust.

Daarom wordt het college geadvideers om kritisch te zijn op de uitvoering van de primaire taken door de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Doelstelling is immers het creeren van een optimaal vervoersnetwerk dat betaalbaar en
toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen.
De bedrijfsvoeringsorganisatie zou haar aandacht nu nog niet moeten vestigen op doorontwikkeling van mobiliteitsvraagstukken, maar op het op orde krijgen van het optimale vervoersnetwerk zodat inwoners gebruik kunnen maken van het publiek vervoer zoals zij deden voor 9 april 2018.

Maatschappelijk draagvlak
In het kader van klantenmanagement houdt Publiek Vervoer contact met een klankbordgroep waarin klanten en klantenorganisaties zijn verenigd. Dit draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak van Publiek Vervoer.

Gelet op de vele signalen die gemeentelijke organisatie krijgt van de inwoners die gebruik maken van het Publiek Vervoer ligt het maatschappelijk draagvlak nu reeds onder druk.

Conceptbegroting 2019
De bijdrages per deelnemer per jaar zijn in 2017 volgens een verdeelsleutel vastgesteld en toegezegd.
Voor € 800.000,- als (totaal) taakstellend budget worden de in de basis gemaakte afspraken uitgevoerd.
In de besluitvorming begin 2016 hebben colleges en het dagelijks bestuur van het OV-bureau aangegeven in totaal voor de contractperiode een jaarlijks bedrag van maximaal € 800.000 op te brengen. Per deelnemer is een jaarlijkse bijdrage hiervoor vastgesteld, waarbij de gemeenten een onderlinge verdeelsleutel hanteerden op basis van het gemeentefonds 2015 voor de Wmo.

In de Regeling is verwerkt dat aan de hand van tussen-evaluaties de hoogte van de bijdragen wordt besproken. Die tussen-evaluaties zullen zeker moeten laten zien dat Publiek Vervoer brengt wat er in de basis is afgesproken.
De bijdrage voor de gemeente bedraagt € 20.000,00 .

Zienswijze
De gemeenteraad heeft de gelegenheid om een zienswijze over de conceptbegroting in te dienen. De conceptbegroting past binnen de vastgestelde financiële kaders. Echter wordt er voorgesteld om de Raad in haar zienswijze aan het interim bestuur mee te geven dat de raad instemt met de conceptbegroting maar de uitvoering van de basistaken kritisch zullen volgen.