Roden - Buurthuis 'De Bomenburcht' van Buurtvereniging De Bomenbuurt heeft een dorpshuisfunctie voor de Bomenbuurt in Roden. De buurtvereniging wil het gebouw graag opknappen, omdat verenigingen en instellingen geen gebruik meer kunnen maken van het gebouw op dit moment.

Op het verzoek heeft het bestuur van de buurtvereniging een offerte aangevraagd voor de meest noodzakelijke werkzaamheden.
Om het buurthuis weer toegankelijk te maken en in overeenstemming met het beleid voor
dorpshuizen en gebouwen met een dorpshuisfunctie wordt er geadviseerd:
1. 25.000 beschikbaar te stellen aan Buurtvereniging De Bomenbuurt voor renovatie van
buurthuis 'De Bomenburcht in Roden.
2. De kosten te dekken door de begrotingsposten: Dorpshuizen (E 15.000); - Fonds Leefbaarheid (E 10.000).
3. Het bestuur van de buurtvereniging en de raad per brief te informeren over dit besluit.

Inleiding
Enkele jaren geleden is er een aantal uitgangspunten en nieuw beleid vastgesteld voor dorpshuizen en gebouwen met een dorpshuisfunctie:
• De gemeente Noordenveld erkent het belang van dorpshuizen en voelt zich mede verantwoordelijk voor de instandhouding ervan.
• Voor zover nog niet is gebeurd streven we naar verzelfstandiging/privatisering van dorpshuizen door de gebouwen voor een symbolisch bedrag over te dragen aan dorpshuisbesturen.
• Geven geen exploitatiesubsidies voor instandhouding.
• De kosten van groot- en renovatieonderhoud zijn voor onze rekening
• Gaan wensen inventariseren voor energiebesparende maatregelen voor de dorpshuizen.

De afgelopen jaren is bijvoorbeeld de dorpshuizen in Nieuw Roden en Peize overgedragen en vorig jaar is Langelo geholpen bij de aankoop van het voormalige Café Bralts om daarvan de 'huiskamer van Langelo' te maken.

De Bomenburcht Roden
In de Bomenbuurt in Roden staat het gebouw 'De Bomenburcht' van Buurtvereniging De Bomenbuurt. Het gebouw is ruim 30 jaren oud. De buurtvereniging is eigenaar van het gebouw en de gemeente van de grond waarop het gebouw staat. Hiervoor is er een erfpacht en recht van opstal gevestigd voor onbepaalde tijd.
Het buurthuis vervult de functie van dorpshuis voor De Bomenbuurt: In het gebouw vinden activiteiten plaats zoals biljarten, kaarten en sjoelen, ouderensoos, vergaderingen, vrijwilligersavonden, tentoonstellingen en nieuwjaarsborrels.
Het gebouw en de functie zijn vergelijkbaar met die van multifunctioneel gebouw 'De Dobbe', dat een dorpshuisfunctie heeft voor een andere wijk van Roden.

Doelstelling/probleemstelling
Verenigingen en instellingen kunnen geen gebruik meer maken van De Bomenburcht, omdat het gebouw opgeknapt moet warden: Onder andere het dak, de gevel, de kozijnen en ventilatie moeten worden vervangen en ook de muren moeten warden aangepakt.
Onze medewerker gebouwenbeheer heeft het gebouw geinspecteerd en komt tot dezelfde conclusies.

De doelstelling van dit voorstel is Buurtvereniging De Bomenbuurt te helpen bij de renovatie van het buurthuis, zodat verenigingen en instellingen weer gebruik kunnen maken van het gebouw de komende 5 jaren.

Keuzes/oplossingen
Het bestuur van de buurtvereniging wil het buurthuis graag opknappen en vraagt om een bijdrage.
Er is gevraagd om een offerte voor de meest noodzakelijke werkzaamheden om het gebouw de komende jaren toegankelijk te houden.
Als alternatief voor een renovatie is er samen met het bestuur van de buurtvereniging gekeken of zij structureel gebruik kan maken van een van de volgende gebouwen in de buurt:
• de naastgelegen school 'OBS De Tandem';
• het voormalige kleuterschoolgebouw 'Het Wilgenkatje';
• de gymzaal van Muziekvereniging Noordenveld;
• het gebouw van Het Rode Kruis.

De conclusie van de rondgang was, dat in al deze gebouwen geen (structurele) ruimte is voor de activiteiten van de buurtvereniging.
Een bijdrage aan de buurtvereniging is reëel, omdat:
• Er andere dorpsbelangenverenigingen en dorpshuisbesturen ook (financieel) ondersteund hebben de afgelopen jaren.
• Het belang van dorpshuizen hebben erkend en mede verantwoordelijk voelen voor de
instandhouding ervan.

Maatschappelijk draagvlak
De buurtvereniging heeft ongeveer 250 leden. De toekomst van de buurtvereniging ziet er goed uit: De laatste tijd zijn meer verschillende leeftijdsgroepen betroken bij het buurthuis en er zijn nieuwe activiteiten bijgekomen, bijvoorbeeld biljarten.
Verder draagt de buurtvereniging met zelfwerkzaamheid bij aan de renovatie: Vervanging van de binnen kozijnen en verven/sauzen doen vrijwilligers van de buurtvereniging.

Kosten
De renovatiekosten zijn E 25.000 inclusief BTW (zie bijlage) en worden gedekt door de
begrotingsposten 'Dorpshuizen' en 'Fonds Leefbaarheid'.

Tijdpad
Het bestuur van de buurtvereniging wil graag zo snel mogelijk beginnen, zodat de werkzaamheden klaar zijn voor de start van het nieuwe activiteitenseizoen in september.

Overleg financiele consulent
Financieel Consulent Michel Wolf is het eens met dit voorstel.

Archieffoto DitisRoden