Roden - In het Trefpunt Scheepstra in Roden is een inloopvoorziening. Deze voorziening werd tot 2015 gefinancierd vanuit de AWBZ. In 2015 is besloten de voorziening te continueren voor de jaren 2015 en 2016 en deze te financieren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor 2017 heeft Promens Care een aanbiedingsbrief opgesteld waarin ze aangeven dat de kosten van de inloopvoorziening sterk zijn toegenomen. Het is gebleken dat de aanwezigheid van een fulltime professional noodzakelijk is om het proces in de inloopvoorziening goed te kunnen begeleiden.

De kosten voor de inloopvoorziening kwamen daarmee in 2017 op E 80.000.
Noordenveld heeft een overeenkomst afgesloten voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van nog een jaar.

Doelstelling/probleemstelling
Nu staat Noordenveld voor de vraag of ze overgaan tot verlenging van de overeenkomst met nog een jaar.
Teneinde een goed onderbouwde afweging te kunnen maken is aan Promens Care gevraagd om
inzichtelijk te maken hoeveel inwoners er gebruik maken van de inloopvoorziening.
Navraag leert dat Promens Care niet heeft bijgehouden hoeveel inwoners zonder een indicatie gebruik maken van de inloopvoorziening. Het antwoord op deze vraag zou immers inzicht kunnen bieden of deze inloopvoorziening maakt dat Noordenveld minder maatwerkvoorzieningen hoeven te verstrekken.

De schatting van Promens Care is dat het gaat om 10 tot 15 inwoners. Deze inwoners zouden zonder de ondersteuning van de inloopvoorziening naar alle waarschijnlijkheid meer maatwerk ondersteuning nodig hebben. De besparing die dat voor de gemeente oplevert is nu nog niet zichtbaar en kan dus ook niet gekwantificeerd worden.

Keuzes/oplossingen
Voorgesteld wordt om de overeenkomst met Promens Care voor een jaar te verlengen.
Daarbij krijgt Promens Care als opdracht mee dat:
- er aantallen bijgehouden moeten worden. En dat inzichtelijk gemaakt moet worden welke inwoners we bereiken en welke besparing dit (naar schatting) oplevert.
- er contact gezocht moet worden met Welzijn in Noordenveld, huisartsen, GGZ, Noordenveldwerkers etc. om meer ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van de inloopvoorziening.

Deze opdracht zal de gemeente goed gaan monitoren zodat duidelijk wordt of de inloopvoorziening daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft in het palet aan voorzieningen in de gemeente. Bovendien kan het Trefpunt Scheepstra mogelijk oak nog bijdragen aan de sluitende aanpak rondom de personen met verward gedrag.

Maatschappelijk draagvlak
Er zijn veel groepen die voor hun activiteiten nu gebruik maken van trefpunt Scheepstra als locatie. Voorwaarde voor het gebruik van trefpunt Scheepstra is dat ook anderen aan mogen sluiten bij de activiteit. Op die manier wordt ook tegemoet gekomen aan onze wens van inclusiviteit van inwoners. Het maatschappelijk draagvlak voor de inloopvoorziening is er. Nu moet het nog meer gevonden worden.

Kosten
Voor het jaar 2018 vraagt Promens Care een bijdrage van E 70.000. Promens Care verwacht dat ze met de inloopvoorziening kunnen besparen op de maatwerkvoorzieningen.