Noordenveld - De gemeente wil voor 2018 5.937 euro subsidie beschikbaar stellen aan SUN Groningen voor het verlenen van financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren en geen aanspraak kunnen maken op een wettelijke voorziening.

Probleemstelling
Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten vastgelegd in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). Voor de uitvoering is in de gemeente Noordenveld de eerder vastgestelde visie WMO 'Voor en met elkaar" leidend. Het Uitvoeringsplan Schulddienstverlening is de uitwerking van deze visie en geeft aan hoe de gemeente Noordenveld uitvoering aan de schulddienstverlening geven. De
gemeente Noordenveld wil daar waar nodig meedenken om bij problemen tot oplossingen te komen die passen bij de inwoner en zijn of haar situatie.

Kwetsbare inwoners / Maatschappelijk draagvlak
Financiële problemen maken mensen kwetsbaar. Ze kunnen het gevolg zijn van plotselinge onvoorziene levensgebeurtenissen zoals ziekte, werkloosheid, echtscheiding. Ze kunnen ook een gevolg zijn van keuzes die mensen maken, maar beïnvloeden ook daaropvolgende keuzes vaak in negatieve zin. Ook staan ze zelden op zichzelf. Vaak liggen er andere problemen aan ten grondslag of andersom: is de problematiek een voedingsbodem voor andere problemen.