Noordenveld - De voorstellen van de stuurgroep CEN passen binnen de afspraken die we met het Primair Onderwijs hebben gemaakt in het hiervoor genoemde convenant. Er had ook gekozen kunnen worden om het overschot terug te geven aan de scholen en aan de gemeente.

Het is vanuit de inhoud een betere keuze om het te besteden aan het doel waarvoor het bedoeld is; kunst- en cultuurlessen op school en daar is dan ook voor gekozen.

Maatschappelijk draagvlak
Het programma Cultuureducatie Noordenveld is onderdeel van een convenant met het Primair Onderwijs over cultuureducatie op school. Het is een convenant waaraan alle scholen deelnemen.

Kosten
In 2018 is er een bedrag van 101.650 beschikbaar voor cultuureducatie op school (geïndexeerd bedrag) in de gemeentebegroting.

Tijd pad
Reserve wordt in de convenantsperiode afgebouwd.


Besluit
1. Het Jaarverslag 2016-2017 CEN wordt vastgesteld,
2. De gemeentelijke bijdrage van E 100.000 over 2016-2017 wordt definitief vastgesteld
3. Er wordt akkoord gegaan met het voorstel inzake de besteding van het overschot van E 51.110,35 over de schooljaren 2015 -2017
4. Er wordt akkoord gegaan met uitbreiding van de activiteiten met betrekking tot muzikale vorming op school vanaf schooljaar 2017-2018, conform dit voorstel.