In de knusse kantine van de “IJsvereniging Nooitgedacht” aan de Zevenhuisterweg werd,
met de opkomst van een gering aantal leden, zoals te doen gebruikelijk, de jaarvergadering van de ”IJsvereniging Nooitgedacht” gehouden. Voorzitter Jan Herman Kunst sprak om even na de klok van 20.00 uur het openingswoord.

Hij gaf een terugblik over het afgelopen jaar en memoreerde eveneens dat er, in tegenstelling tot andere jaren, nog geen water op de baan staat. Dit alles in verband met een defect aan de waterpomp. Deze is in revisie en zal weldra weer in bedrijf worden genomen.

Secretaris Marten Mario Oosting las het jaarverslag voor en penningmeester Hedde Cazemier behandelde het financiële gebeuren. De kascommissie, bestaande uit Klaas Vlonk en Jan Oosterhuis, hadden geen op- of aanmerkingen en zodoende werd de penningmeester decharge verleend.

Na een korte pauze, waarbij de koffie en koek prima smaakte, kwam het punt bestuursverkiezing aan de orde. Voorzitter Jan Herman Kunst had aangegeven, nadat hij na 15 jaar deel uit had gemaakt van het bestuur, waarvan 4 jaar als voorzitter, te stoppen als bestuurslid. Een nieuwe voorzitter had zich inmiddels aangemeld in de persoon van Jakob Dijk, die reeds een bestuursfunctie vervult. Onder luid applaus van het bestuur en aanwezige leden, nam Jakob de voorzittershamer over en overhandigde een schitterende bos bloemen aan de aftredende Jan Herman Kunst.

Uit de rondvraag bleek nog dat de “IJsvereniging Nooitgedacht” 795 leden telt en om 21.10 uur was het de kersverse voorzitter die met een hamerslag een einde maakte aan de vlot verlopen jaarvergadering. Gezellig werd er hierna nog even na gekeuveld over koetjes en kalfjes en het deed een ieder goed, dat het bij het verlaten van de kantine lichtjes vroor……..!

Foto's© Roel Lubbers