Noordenveld - “Wmo-gebruiker tevreden, Noordenveld top”, dat was de kop van een artikel in het Dagblad van het Noorden op 4 juli 2017. Dit was naar aanleiding van de resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016. Wmo-gebruikers die de vragenlijst hebben ingevuld gaven aan dat ze wisten waar ze moesten zijn met hun ondersteuningsvraag en dat ze snel werden geholpen. Over het keukentafelgesprek waren de inwoners ook erg tevreden. Z voelden zich serieus genomen en er werd samen naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk gaven Wmo-gebruikers aan dat kwaliteit van de ondersteuning goed is en dat deze passend is bij hun vraag.

Onafhankelijk cliëntondersteuning
Een punt van aandacht is de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Wethouder Jos Huizinga, portefeuillehouder van zorg: “Een onafhankelijk cliëntondersteuner is iemand die u kan helpen in het gesprek met de gemeente. Dit is gratis en iedereen kan hier een beroep op doen.” Ten opzichte van het vorige cliëntervaringsonderzoek Wmo zien we wel een kleine toename van 19,4% naar 25,9% als het gaat om de bekendheid van de cliëntondersteuning.

Onderzoek ondersteuning Jeugdwet
Portefeuillehouder Alex Wekema heeft de jeugd onder zijn hoede.
"Dit jaar is er ook een cliëntervaringsonderzoek geweest onder jeugdigen en ouders die in het kader van de Jeugdwet ondersteuning ontvangen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft telefonisch contact gehad met de jeugdigen en ouders. Ouders waren positief over het eerste gesprek. Ze voelden zich serieus genomen, er werd naar hun geluisterd en er werd goed gekeken naar de behoefte van hun kinderen. Eén van de jeugdigen geeft aan dat er goed werd geluisterd naar wat hij of zij graag zou willen en vindt dat fijn."
Overigens jeugdigen en ouders die in het kader van de Jeugdwet ondersteuning ontvangen kunnen een beroep doen op het Stichting Advies klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).Zij kunnen helpen bij vragen, klachten of advies. Dit is de cliëntondersteuning voor de Jeugdwet.

Meer informatie
Op www.gemeentenoordenveld.nl kunt u de resultaten vinden van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd, net als de rapportages. Uiteraard kunt u het onderzoeksresultaat en de rapportages ook opvragen bij Renske van der Wal van de gemeente Noordenveld via 14050.