Roden - Woonborg heeft voor een braakliggend stuk grond aan de Raadhuisstraat te Roden plannen ontwikkeld om te komen tot de realisatie van 14 appartementen.

De appartementen zijn ieder voorzien van een woon-/eetkamer, open keuken en ben
slaapkamer. Hoewel ze niet ten behoeve voor een specifieke doelgroep bedoeld zijn, is de categorie ouderen niet voor de hand liggend vanwege het ontbreken van een lift.
Het perceel aan de Raadhuisstraat valt in het bestemmingsplan voor het centrumgebied van Roden. Ter plaatse was geen woningbouw of anderszins bebouwing voorzien waardoor er in het bestemmingsplan ook geen bouwvlak was opgenomen.

Om de bouw van de appartementen in ruimtelijke zin mogelijk te maken zou het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.
In het kader van het wettelijk vooroverleg is het voorontwerpbestemmingsplan aan zowel de provincie Drenthe als het Waterschap Noorderzijlvest voorgelegd.
Deze laatste gaf in haar advies aan dat meer duidelijkheid gegeven moest worden hoe wordt omgegaan met afval- en hemelwater. Ook het vertraagd laten afvoeren van hemelwater van het parkeerterrein zou meer aandacht moeten krijgen. In overleg met het Waterschap is in de Toelichting aangegeven dat het rioolstelsel wordt uitgevoerd als een gescheiden stelsel voor enerzijds het afvalwater en anderzijds het hemelwater. Daarnaast zal onderzocht worden in hoeverre er mogelijkheden zijn het regenwater met tussenkomst van verticale infiltratiebuizen af te voeren.

De provincie Drenthe geeft aan dat in de planningslijst voor de woningbouw binnen de regio Groningen-Assen een aantal van 12 woningen staan gereserveerd voor de Raadhuisstraat te Roden. Dit aantal zal op de planningslijst worden gecorrigeerd.