Roden - Om te komen tot een nieuwe ontwikkelaar voor de levensloopbestendige woningen op de voormalige schoollocatie “De Ronerborg” aan de H. Scheepstrastraat te Roden, heeft het college op 25 oktober 2016 besloten om hiervoor een aanbestedingstraject te starten. Dit project is inmiddels afgerond. Alle vijf partijen zijn onlangs per brief geïnformeerd over het verloop van de aanbesteding en de voorlopige gunning. Door de vier partijen die zijn afgevallen is geen bezwaar aangetekend. Hierdoor kan de aanbesteding definitief gegund worden aan de beste inschrijver. Plegt-Vos heeft het beste voldaan aan de opgestelde gunningscriteria. B en W gaan akkoord met gunning van de ontwikkeling van de levensloopbestendige woningen aan Plegt-Vos.Het plan moet nog wel door de Welstandscommissie beoordeeld worden waardoor er eventueel nog wijzigingen kunnen optreden.

In overleg met Plegt-Vos zal bekeken worden wanneer de verkoop opgestart kan worden. De daadwerkelijke start van de bouw is voornamelijk afhankelijk van het verkooptempo. De locatie is door de gemeente reeds bouwrijp gemaakt.

Met de omwonenden is afgesproken dat zij over het plan van de woningen worden geïnformeerd zodra de nieuwe ontwikkelaar bekend is. Ditzelfde geldt voor het gezondheidscentrum. Aan de noordzijde van het plangebied komt een gezondheidscentrum. De ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en het gezondheidscentrum heeft maandag 10 juli 2017 in hcr Het Wapen van Drenthe plaatsgevonden. (Zie ook het verslag op deze site.)

Tekst Geert Douwes