Rekenkamer Westerkwartier adviseert over meer grip op het sociaal domein
13.Oct.2021
Rekenkamer Westerkwartier adviseert over meer grip op het sociaal domein


Gemeenten hebben er allerlei taken op het gebied van de Wmo, participatie en Jeugdzorg bijgekregen. De nieuwe opgaven bezorgen gemeenteraden hoofdbrekens: hoe kan beter gestuurd worden op het sociaal domein?

 

Uit onderzoek van de Rekenkamer van de gemeente Westerkwartier blijkt dat de gemeenteraad doelstellingen en streefwaarden beter kan formuleren. De raad heeft geen grip op de mate van doelbereiking en heeft daar ook niet de juiste informatie voor. De gegevens die de raad nu ontvangt gaan vooral over de kosten en het gebruik van voorzieningen. De Rekenkamer denkt dat met deze informatie de raad geen zicht krijgt op de effecten van het beleid. Het is nodig om de doelen beter te formuleren, dan kan er ook meer gerichte informatie worden verstrekt. 

 

De raad kan meer nadruk leggen op de vraag WAT ze wil bereiken. In het rapport ‘Wel informatie, geen grip’ biedt de Rekenkamer nieuwe handvatten voor het formuleren van doelstellingen en streefwaarden om te zien of de doelen ook bereikt worden. De raad kan daardoor beter en concreter sturen op de ingewikkelde verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein.