Roden: ontwerpbestemmingsplan op TNT-locatie voor 17 woningen
5.Apr.2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling TNT-locatie Roden ter inzage wordt gelegd. Het initiatief omvat een bestemmingswijziging van de voormalige TNT-locatie naar een woongebied met 17 woningen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 april 2021 tot en met 19 mei 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  en de gemeentelijke website www.noordenveld.nl/terinzage .

 

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Herontwikkeling TNT-locatie Roden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer W. Smid, van het team Realisatie via het telefoonnummer 050 – 50 27 222.

 

Zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbestemmingsplan.

 

Gemeente Noordenveld 6 april 2021