Gemeentepagina Noordenveld week 13
29.Mar.2021
Opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het opheffen van gehandicaptenparkeerplaatsen ter hoogte van Kanaalstraat 63 en deze plekken in te stellen als laad- en losplek. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 31 maart 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl .

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

  

Oordeelsvormende en besluitvormende vergadering
Op woensdag 7 april 2021 is de oordeelsvormende vergadering van de raadscommissie en de
besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld via Teams. De  oordeelsvormende vergadering begint om 20.00 uur en om 21.30 uur begint de besluitvormende raadsvergadering. Voor de agenda’s en achterliggende stukken en om mee te luisteren ga naar
www.noordenveld.nl/gemeenteraad .

 

Agenda oordeelsvormende vergadering:
 Actualisatie nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart;
 Herfinanciering leningenportefeuille;
 Aanbevelingen rapport Participatie van de Rekenkamercommissie;
 Kaderbrieven diverse Gemeenschappelijke regelingen (RUD en Publiek Vervoer).
U kunt inspreken op de bovengenoemde agendapunten door aan te melden voor 5 april 2021 via
griffie@noordenveld.nl  of bellen met: 050 – 50 27 222.

 

Agenda besluitvormende raadsvergadering:
 Herontwikkeling Oude Velddijk 26 te Peize;
 Voorlopig ontwerp en bekostiging OBS De Marke;
 Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening;
 Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart;
 Herfinanciering leningenportefeuille.
Aan het begin van de vergaderingen worden de agenda’s definitief vastgesteld. Wijziging in bovenstaande agenda’s is tot aan het begin van de vergaderingen mogelijk. Voor vragen over deze vergaderingen kunt u bellen of mailen met de griffie (zie bovengenoemde gegevens).

 

Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een plantoelichting dient u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl .

  


ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Uitrit
- Beukenlaan 10 te Nieuw-Roden, het aanleggen van een uitrit (legalisatie);
- Grootveenweg 3 te Norg, het verbreden van een uitrit.
Kappen
- de Pol 24 te Peize, het kappen van een kastanjeboom;
- Dennekamp 11 te Alteveer, het kappen van 4 dennen;
- Oosterduinen F 20 te Norg, het kappen van 4 fijnsparren;
- Hoofdweg 22 te Steenbergen, het knotten van 2 lindebomen.
Bouwen
- de Steiger 9 te Peize, het oprichten van een werkloods;
- Nieuweweg 16 te Roden, het veranderen van de voorgevel;
- Aukemastraat 31 te Roden, het plaatsen van een dakopbouw;
- Westeinde 1 te Leutingewolde, het oprichten van een boerderij en stal;
- Lieverseweg 7 te Peize, het oprichten van een schuur;
- Hoofdweg 6 te Peest, het verbouwen van de kapschuur tot woning/atelier.

  

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit
hebben genomen voor:
Bouwen/Werken
- Groote Diep, N373 weg tussen Roden en Norg, het vervangen van een duiker door een brug en het dempen van slopen, 24 maart 2021.
Uitrit
- Grootveenweg 3 te Norg, het verbreden van een uitrit, 23 maart 2021;
- 1e Energieweg 13 te Roden, het verbreden van een uitrit, 23 maart 2021.

Kappen
- Oosterduinen D 57 te Norg, het kappen van 2 grove dennen, met herplantplicht, 22 maart 2021;
- Oosterduinen Z 49 te Norg, het kappen van een douglasspar, met herplantplicht, 22 maart 2021;
- Oosterduinen A 11, A 57, B 21, C 11, C 14, D 20, D 48, D 63, D 72, F 21, Z 2, Z 7 en Z 53 en ter hoogte van Z 4, D 78 en D 88 te Norg, het kappen van 7 grove dennen, 6 eiken, 2 fijnsparren en een Amerikaans eik, 18 maart 2021.
Bouwen vergunningsvrij
- Markiezenhof 18 te Roden, het realiseren van een slaap/werkkamer op de garage, 19 maart 2021.
Bouwen/Afwijking
- Roderwolderweg 18 te Foxwolde, het deels (her) bouwen van de deel, voor gebruik als woning, 19 maart 2021.
Brandveilig gebruik. (Nav verleende ontwerpvergunning)
- Jarich van der Wielenweg 42 te Een-West, het brandveilig gebruiken van het pand, 18 maart 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld.

  

 

Instellen parkeerschijfzone in centrum van Roden

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het instellen van een parkeerschijfzone in het centrum van Roden. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 22 maart 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

  

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGVERLENING PARKEERSCHIJFZONE IN HET CENTRUM VAN RODEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten om beperkt ontheffingen te verlenen voor de parkeerschijfzone in het centrum van Roden. De beleidsregels met bijbehorende situatietekening is vanaf 24 maart 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl .

  


VESTIGING VOORKEURSRECHT GEMEENTE NOORDENVELD
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij op 23 maart 2021 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg besloten heeft om aan de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld voor te stellen de percelen grond die liggen tussen de Maatlanden en De Zulthe te Roden, zoals aangegeven op de bij het ontwerpraadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit behorende tekening en perceellijst, aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Dit met de aantekening dat deze percelen in ieder geval de afgelopen 2 jaren niet zijn aangewezen op grond van een van de mogelijkheden die de Wvg biedt.
Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld bij het besluit van 23 maart 2021 besloten op basis van artikel 6 Wvg de hiervoor omschreven percelen grond voorlopig aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het besluit op basis van artikel 6 Wvg heeft een geldingsduur van maximaal 3 maanden, waarbinnen de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld moet besluiten om het voorkeursrecht te bestendigen.

 

Ter inzage
Het collegebesluit ligt samen met het ontwerpvoorstel aan de gemeenteraad en het ontwerpraadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis tijdens de openingstijden van maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 16.00 uur, donderdag van 09.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Ate Kooistra via telefoonnummer 050 – 50 27 222. Zolang de (gemeentelijke) coronamaatregelen nog van kracht zijn zal het inzien op afspraak moeten plaats vinden.

 

Zienswijze en bezwaar
In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van de percelen grond worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 Awb, in de gelegenheid gesteld om in de periode, ingaande 25 maart 2021 tot en met 15 april 2021, hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen ten aanzien van het ontwerpraadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit. Zienswijzen kunt u schriftelijk richten aan de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met Ate Kooistra via telefoonnummer 050 – 50 27 222.

 

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders wordt beschouwd als een besluit waarop de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Belanghebbenden kunnen met ingang van 25 maart 2021 gedurende de termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Het bezwaar moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
d. de gronden van bezwaar.

 

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit besluit intussen onherstelbare gevolgen heeft. Met het oog hierop kan degene die bezwaar heeft gemaakt een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is vereist dat er gelet op de bij het besluit betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen (sector Bestuursrecht), Postbus 150, 9700 AD Groningen. Aan de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.