Gemeentepagina Noordenveld week 12
22.Mar.2021
Gemeentepagina week 12
VERGADERING
Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een plantoelichting dient u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl .

  


ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Afwijking
- Peesterstraat 3 te Norg, de bestemming wijzigen naar wonen.
Werken
- Lieverseweg, kadastraal bekend Roden, sectie O, nummer 412, het aanleggen van een dam.
Bouwen
- Bergakker 15 te Norg, het oprichten van een schuur;
- Zevenhuisterweg 68 te Nieuw-Roden, het veranderen van het achterste deel van de woning;
- Hoofdweg 22 te Veenhuizen, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de garage;
- Meester Homanstraat 3 te Roden, het isoleren en wijzigen van de gevels;
- Postemastraat 1 te Roden, het plaatsen van een overkapping.
Uitrit
- Meester Wijchgellaan 2c te Roden, het verbreden van een uitrit.
Kappen
- Oosterduinen B 32 te Norg, het kappen van 2 grove dennen.

 

  

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:

 

Uitrit geweigerd
- Hofstedenlaan 66 te Roden, het aanleggen van een uitrit, 16 maart 2021.
Uitrit
- Meester Wijchgellaan 2c te Roden, het verbreden van een uitrit, 16 maart 2021;
- Vincent van Goghstraat 27 te Nietap, het verbreden van een uitrit, 15 maart 2021.
Bouwen/Afwijking/Monument
- Meidoornlaan 32 te Veenhuizen, het vergroten van de woning, 16 maart 2021.
Bouwen
- Wilhelminastraat 20 te Roden, het veranderen van de gevel (gewijzigd uitvoeren), 12 maart 2021;
- Zulthereschweg 34 te Roden, het plaatsen van twee dakkapellen, 10 maart 2021;
- Aan de Vaart 4 te Roden, het oprichten van een opslagloods, 10 maart 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 

  

ONTWERPBESLUIT MILIEU

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te actualiseren:
- Asserstraat 99 te Zuidvelde : voor het ambtshalve wijzigen van de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning milieu, zaaknummer Z2020-00006597.
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken inzien, met ingang van 23 maart 2021, (op afspraak) in het gemeentehuis van de gemeente Noordenveld .
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld , Postbus 109 , 9300 AC Roden . Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.

 

  

 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Hoofdweg 6 Peest
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Hoofdweg 6 Peest ter inzage wordt gelegd. Het initiatief omvat een bestemmingswijziging van ‘Bedrijf – niet buitengebied gebonden’ naar een woonfunctie.
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 maart 2021 tot en met 5 mei 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  (NL.IMRO.1699.2020BP081-ow01) en de gemeentelijke website www.noordenveld.nl/terinzage .
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Hoofdweg 6 Peest’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer W. Smid, van het team Realisatie via het telefoonnummer 050 50 27 222.
Zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbestemmingsplan.

 

  

Langewijk 6 Nieuw-Roden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Langewijk 6 Nieuw-Roden ter inzage wordt gelegd. Het initiatief omvat de sloop en nieuwbouw van een woonboerderij in agrarisch gebied achter de huidige woonboerderij. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 maart 2021 tot en met 5 mei 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  (NL.IMRO.1699.2016BP090-on01) en de gemeentelijke website www.noordenveld.nl/terinzage. Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Langewijk 6 Nieuw-Roden’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer W. Smid, van het team Realisatie via het telefoonnummer 050 50 27 222. Zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbestemmingsplan.

 

  

 

VASTSTELLING DEFINITIEF BODEMENERGIEPLAN NORG OOSTERVELD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij het bodemenergieplan voor het uitbreidingsplan Oosterveld definitief hebben vastgesteld. Het eerdere rapport is aangevuld met Fase 2 en 3 van het uitbreidingsplan. De beleidsregels die hiermee zijn gemaakt, worden gebruikt bij de vergunningverlening voor een bodemenergiesysteem.